Trang chủ / Search Results for: lâm nghiệp

Search Results for: lâm nghiệp

Nghị định 156/2018/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp

Luật Trồng trọt năm 2018

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp Số/Ký hiệu 156/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 16/11/2018 Ngày có hiệu lực 01/01/2019 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của …

Read More »

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Số/Ký hiệu 38/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 14/09/2016 Ngày có hiệu lực 01/11/2016 Người ký Vương Đình Huệ Trích yếu Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công …

Read More »

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Số/Ký hiệu 118/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 17/12/2014 Ngày có hiệu lực 01/02/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI …

Read More »

Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 21/ 2014/QĐ-UBND Ngày 01/08/2014 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp tại các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Quyết …

Read More »

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Số/Ký hiệu 122/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 14/11/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ …

Read More »

Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Số/Ký hiệu 14/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 20/05/2015 Ngày có hiệu lực 05/07/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Cơ quan ban hành Thủ …

Read More »

Môn thi, hình thức thi và Lịch thi, thời gian làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2015

Theo Công văn 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì Moont hi và thời gian thi tốt …

Read More »

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Số/Ký hiệu 28/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/03/2015 Ngày có hiệu lực 01/05/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI FILE GỐC …

Read More »

Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

Số/Ký hiệu 103/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 11/11/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và …

Read More »