loading...
Trang chủ / Search Results for: thống kê

Search Results for: thống kê

Thông tư 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Thông tư 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

N gày 14/9/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, có hiệu lực ngày 30/10/2018. Theo đó: – Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên …

Read More »

Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Số/Ký hiệu 54/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 19/12/2016 Ngày có hiệu lực 05/02/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Số/Ký hiệu 43/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/10/2016 Ngày có hiệu lực 01/12/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (có hiệu lực 05/9/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu …

Read More »

Thông tư 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 về Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo tổ chức, hoạt động giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (Có hiệu lực 10/11/2011)

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính …

Read More »

THÔNG TƯ 08/2011/TT-BTP NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC THỐNG KÊ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP (CÓ HIỆU LỰC 20/5/2011) (CÓ ĐÍNH KÈM BIỂU MẪU THỐNG KÊ BÁO CÁO Ở BÊN DƯỚI)

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 …

Read More »

Thông tư 02/2011/TT-BTP hướng dẫn thống kê trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành (Có hiệu lực 01/3/2011)

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số …

Read More »

Thông tư 08/2007/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (Đang có hiệu lực)

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 08/2007/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN …

Read More »

Nghị định 125/2018/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định số 144/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức.

Nghị định số 125/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về …

Read More »

Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng 16 cử nhân Luật, 3 cử nhân Kế toán

Quy định đào tạo cán bộ công chức

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Thông báo tuyển dụng  cử nhân Luật và  cử nhân Kế toán. Điều kiện và tiêu chuẩn chung: Là công dân Việt Nam, ưu tiên có hộ khẩu tại Quảng Nam Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, …

Read More »