loading...
Trang chủ / Nguyễn Quốc Sử (page 265)

Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Nghị định Số: 77/2001/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2000/QH10 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 77/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 77/2001/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐĂNG KÝ …

Read More »

32/2002/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 32/2002/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2002 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 32/2002/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT HÔN …

Read More »

Nghị định 70 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 70/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 70/2001/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT …

Read More »

Nghị quyết Số 02/2000/NĐ-HĐTP hướng dẫn một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000

Nghị quyết Của hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn Áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Căn cứ …

Read More »

Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ LOẠI TRANH CHẤP DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI …

Read More »

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 02/2004/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2004 NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT …

Read More »

Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình ( Đang có hiệu lực)

Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; QUYẾT NGHỊ 1. Luật hôn nhân và gia đình của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000 được …

Read More »

Quyết định số 12 /2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch dân sự liên quan đến quyền của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.( Đang có hiệu lực)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Căn cứ Luật Ban hành …

Read More »

Quyết định số 25 /2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( Đang có hiệu lực)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/ 2001của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định …

Read More »

Quyết định 1241 /QĐ-UBND ngày 10/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc sửa đổi, bổ sung các trường hợp được miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân tại Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ( Đang có hiệu lực)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; chính sách …

Read More »

Quyết định số 3209 /QĐ-UBND ngày 01/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung miễn lệ phí hộ tịch tại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10/4/2008 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ( Đang có hiệu lực)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí; chính sách …

Read More »

Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( Đang có hiệu lực)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp …

Read More »