Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 13/5 đến – 19/5/2019

trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu các văn bản quan trọng   ban hành từ ngày 13/5 đến 19/5/2019 như: Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường; Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Quy định về lưu trữ con dấu hết giá trị sử dụng…

Bản tin pháp luật tuần
Bản tin pháp luật tuần

1. Quy định việc lập quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

Ngày 15/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử, có hiệu lực 15/5/2019.

Trong đó, Nghị định quy định thời kỳ quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là 10 năm, tầm nhìn của quy hoạch là từ 30 năm đến 50 năm. Thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng, thời hạn lập quy hoạch không quá 30 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Nghị định số 41/2019/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Ứng dụng năng lượng nguyên tử

2. Một dự án chỉ được lập 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 13/05/2019,   Chính phủ ban hành  Nghị định 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Theo đó, một dự án đầu tư chỉ được lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước các thời điểm sau đây: Đối với dự án đầu tư xây dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;…

Bên cạnh đó, Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định việc nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP. Theo đó, chất lượng phế liệu nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất không được lẫn các tạp chất sau đây: Hóa chất, chất dễ cháy, vũ khí, vật liệu chứa hoặc nhiễm chất phóng xạ vượt quá mức miễn trừ theo quy định pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ.

3. Nguyên tắc cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực 01/7/2019.

Theo đó, Hoạt động cho vay của quỹ được thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa Quỹ và doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với quy định tại Nghị định này.

Nghị định 39/2019/NĐ-CP Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Quỹ  phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích , hoàn trả nợ gốc và tiền lãi vay đầy đủ , đúng thời hạn đã thỏa thuận với Quỹ.

Đồng tiền cho vay và trả nợ là đồng tiền Việt Nam.

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại. Mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của Quỹ.

Mức vay đối với mỗi dự án, phương án sản xuất , kinh doanh tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án , phương án. Tổng mức cho vay của Quỹ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa  không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của quỹ. Thời gian cho vay tối đa không quá 7 năm.

4. Năm 2019 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 14/5/2019, Chính phủ thông qua Nghị quyết 32/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Theo đó, trong năm 2019:  Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021

Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021).

5.Con dấu của HĐND, UBND cấp huyện, xã hết giá trị sử dụng được giữ lại để nghiên cứu lịch sử

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử, có hiệu lực 01/7/2019.

Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
Con dấu hết giá trị sử dụng trong trường hợp nào?

Theo đó, con dấu hết giá trị sử dụng là con dấu ướt của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được giữ lại khi cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc kết thúc nhiệm vụ.

Con dấu của HĐND, UBND cấp huyện cấp xã hết giá trị sử dụng  được giữ lại để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử (ngoài con dấu của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã thì còn có con dấu của một số chức danh, cơ quan ở Trung ương, địa phương cũng được giữ lại nghiên cứu sau khi hết giá trị sử dụng).

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *