Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 13/8 đến – 19/8/2018

Trangtinphapluat.com biên soạn, tổng hợp giới thiệu tới bạn đọc các văn bản quan trọng được ban hành từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018 như: Thành lập ngân hàng thương mại, tổng biên chế công chức năm 2019, chế độ người hoạt động không chuyên trách

  1. Đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại

          Ngày 14/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi các Thông tư về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư này là đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại cổ phần. Cụ thể, bỏ điều kiện cổ đông sáng lập phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần. Theo đó, cổ đông sáng lập chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có quốc tịch Việt Nam

– Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp

– Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân để góp vốn;

– Là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất 03 năm liền kề nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật.

Đáng chú ý, Thông tư này cũng bỏ điều kiện cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập ngân hàng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

  1. Biên chế công chức năm 2019: Giảm gần 7000 người

          Ngày 14/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2019
Tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2019

Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 258.163 biên chế (giảm gần 7000 biên chế so với năm 2018). Trong đó:

– Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập: 105.189 biên chế;

– Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, huyện: 151.906 biên chế (trong đó Quảng Nam được 3.368 biên chế)

– Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1068 biên chế.

Bên cạnh đó, biên chế công chức dự phòng năm 2019 là 749 biên chế và tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  1. Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

          Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Quy định mới về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
Quy định mới về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Các xã thuộc vùng khó khăn gồm 06 nhóm sau:

Các xã là khu vực III, khu vực II ban hành kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg;

Các xã có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg;

Các xã có tên trong danh sách ban hành kèm theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP;

Các xã có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TTg;

Các xã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) của danh sách ban hành kèm theo các văn bản nêu trên.

Các trường hợp trên đều không bao gồm: các xã khu vực I, khu vực II thuộc Quyết định số 582/QĐ-TTg đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã an toàn khu, xã biên giới thuộc vùng đồng bằng.

Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được hưởng các chính sách như đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Trước ngày 10/08/2018, các xã đã thực hiện chế độ, chính sách có liên quan cho đối tượng thuộc địa bàn xã ra khỏi vùng khó khăn, cho phép tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách tối đa đến hết năm 2018, không thu hồi kinh phí ngân sách nhà nước đã chi trả cho các đối tượng.

         4. Quảng Nam: Tiếp tục chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

          Ngày 16/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4569/UBND-NC về việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, theo đó:

Quảng Nam: Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Quảng Nam: Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã
  1. UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nội vụ chủ trì, cùng Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện chế độ chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã  theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh  (triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐNDngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh), kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi có quy định mới . Trường hợp được nghỉ việc thì được truy trả  trong thời gian công tác thực tế.
  2. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả chế độ phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo theo quy định.
  3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước  tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát  việc chi trả chế độ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã đúng theo quy định của pháp luật và tổng hợp, báo cáo các phát sinh cho UBND tỉnh để theo dõi.

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *