Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 26/11 đến – 2/12/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 26/11 đến 02/12/2018 như quy định về hoạt động nạo vét vùng cảng biển, sửa đổi quy định về thi tuyển công chức, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ… 

  1. Nạo vét trong vùng nước cảng biển phải đánh giá tác động môi trường

          Ngày 28/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa với nhiều thông tin đáng chú ý.

– Theo đó, các dự án nạo vét cơ bản trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

– Các dự án, công trình nạo vét duy tu với khối lượng thực hiện hàng năm có tính quy luật, việc đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo từng năm hoặc theo chu kỳ đến 05 năm.

– Các tài nguyên, khoáng sản thu được trong quá trình nạo vét được thu hồi theo quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản.

Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Ngoài ra, hoạt động nạo vét được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thấu. Trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư để thực hiện dự án, Bộ Giao thông Vận tải, UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền căn cứ vào mức độ cần thiết của dự án để bố trí ngân sách thực hiện hoạt động nạo vét.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 11/01/2019

  1. Tin chỉ đạo ứng phó thiên tai được phát liên tục 3 giờ/lần

          Ngày 29/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Theo quy định của Nghị định này, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và hệ thống đài phát thanh, truyền hình của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải phát, đưa tin đầy đủ nội dung chỉ đạo trong các văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai ngay sau khi nhận được.

Đồng thời, các đơn vị thông tấn nêu trên phải phát lại các văn bản chỉ đạo với tần suất tối thiểu 03 giờ/lần, với thiên tai đến cấp độ 3; tối thiểu 01 giờ/lần đối với thiên tai trên cấp độ 3 cho đến khi có chỉ đạo mới hoặc hoạt động ứng phó thiên tai đã được thực hiện hoặc diễn biến thiên tai đã thay đổi không còn ảnh hưởng.

Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
Nghị định 160/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai bao gồm thời gian phát đầy đủ nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; nêu rõ sự thay đổi của nội dung văn bản và cập nhật tình hình diễn biến thiên tai cùng các hoạt động ứng phó thiên tai.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

  1. Thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức

          Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ngày 29/11/2018.

Theo quy định của Nghị định mới, cơ quan sử dụng công chức khi tuyển dụng không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, ngoài công lập.

Đại học tại chức vẫn được thi tuyển công chức
Đại học tại chức vẫn được thi tuyển công chức

Từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực, điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức sẽ thay đổi, cụ thể:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thay vì cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển như quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thay vì cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

  1. Đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa qua 9 chỉ số

          Để hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP.

Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa phải được công bố trong Quyết định công bố thủ tục hành chính… Trường hợp TTHC được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua bưu điện phải ghi cụ thể trong cột cách thức thực hiện tại Quyết định công bố.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Thông tư hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP

Đặc biệt nếu thấy cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn TTHC phổ biến có số lượng hồ sơ phát sinh lớn để hướng dẫn thực hiện qua bộ hồ sơ mẫu và video hướng dẫn, công khai tại Bộ phận Một cửa.

Việc giải quyết TTHC được đánh giá qua 9 chỉ số, trong đó có: Tổng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian cho phép theo quy định; Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết TTHC…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/01/2019.

  1. Bãi bỏ Thông tư 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Ngày 27/11/2018, Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã được ban hành.

Thông tư Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bị bãi bỏ, theo đó bãi bỏ các quy định về trách nhiệm bồi thường của người thi hành công vụ như:

Trách nhiệm hoàn trả của CBCC
Trách nhiệm hoàn trả của CBCC

– Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây ra thiệt hại, mức hoàn trả được xác định là tối đa 01 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả nếu số tiền bồi thường thực tế đã chi trả dưới 30 triệu đồng…

– Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì phải mức hoàn trả được xác định là từ 03 – 12 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả…

Tuy nhiên, Các trường hợp yêu cầu bồi thường đã được cơ quan giải quyết bồi thường thụ lý, giải quyết theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì vẫn áp dụng các quy định của Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/1/2019.

  1. Tối đa 04 giờ phải có thông báo về việc thanh tra vi phạm ATLĐ

Cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hướng dẫn tại Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH.

Nội dung chính của Thông tư này quy định về việc phối hợp giữa Thanh tra Bộ LĐTBXH, Cục An toàn lao động, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành với các Bộ, ngành Trung ương; các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh… trong thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Trình tự, thủ tục phối hợp giữa các cơ quan như sau:

– Trong tối đa 04 giờ từ khi có cơ sở cho rằng có hành vi vụ xâm phạm quyền của người lao động tại nơi làm việc vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH… thông báo bằng email, điện thoại đến công an và chính quyền địa phương để xác nhận việc tham gia đoàn thanh tra;

– Trong tối đa 04 giờ kể từ khi thông báo cho các cơ quan chức năng về việc thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH ra Quyết định thanh tra;

– Tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố Quyết định thanh tra, đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm.

Thông tư này được ban hành ngày 26/11/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

7. Quyền của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

          Ngày 27/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quyết định 14/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 10/12/2018.

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định 14/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo đó, Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các quyền sau đây:
+ Sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác;
+ Tiến hành khai thác khoáng sản theo nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp;
+ Được thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi diện tích, độ sâu được phép khai thác, nhưng phải thông báo khối lượng, thời gian thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trước khi thực hiện;
+ Cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật;
+ Đề nghị gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản;

+ Đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;
+ Khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai phù hợp với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã được phê duyệt;
+ Quyền khác theo quy định của pháp luật

 rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *