Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Viên chức năm 2010, sửa đổi 2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Viên chức 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019 gồm 99 câu, phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Câu 1. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Diem moi cua Luat vien chuc 2019
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Viên chức năm 2019

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào

a) Viên chức đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép;

b) Viên chức nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động.

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 3 . Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất bao nhiêu ngày.

a) 03 ngày       b) 05 ngày     c) 07 ngày   d)09 ngày

Đáp án A

Câu 4. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 30 ngày trong trường hợp nào?

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

Đáp án D

Câu 5. Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào? (Luật mới)

a) Đánh giá hàng năm; đánh giá khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

b) Đánh giá sáu tháng, hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

c) Đánh giá hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch;

Đáp án C

Câu 6. Các hình thức xử lý kỷ luật viên chức gồm

a) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Miễn nhiệm; Buộc thôi việc.

b) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức;  Bãi nhiệm; Buộc thôi việc.

c) Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức;  Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 7. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với   trường hợp nào dưới đây? (Luật mới)

a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020

b) Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

c) Cả a và b

Đáp án A

Câu 8.Theo Luật Viên chức thì thời gian tạm đình chỉ công tác là bao nhiêu ngày?

a) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày

b) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

c) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

d) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày

Đáp án D

Câu 9. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của ?

a) Chính phủ    b) Bộ Nội vụ   c) Pháp luật   bd) Đơn vị sự nghiệp công lập

Đáp án A

Câu 10. Theo Luật Viên chức thì Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức không được?

a) Thông báo cho viên chức    b) Thông báo đến gia đình

c) công khai trong đơn vị sự nghiệp công lập.    d) Tất cả đáp án trên

Đáp án B

Câu 11. Một trong những chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức là?

a)Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; nhập chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

b)Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

c)Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án C

Câu 12. Không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với viên chức trong trường hợp nào dưới đây?  (Luật sửa đổi năm 2019)

a) Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

b) Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

c) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án D

Câu 13.  Theo Luật Viên chức về  Chính sách xây dựng và phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập và đội ngũ viên chức thì cơ quan nào có chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khu vực cung ứng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

a) Đảng Cộng sản Việt Nam

b) Nhà nước

c) Quốc hội

d) Chính phủ

Đáp án B

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

THI THỬ LUẬT VIÊN CHỨC TẠI ĐÂY:

1.   Quyền nào dưới đây không phải là quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

 
 
 
 

2.   Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với   trường hợp nào dưới đây? (Luật mới)

 
 
 

3.  Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào?  

 
 
 

4.  Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 30 ngày trong trường hợp nào?

 
 
 
 

5.   Viên chức có quyền

 
 
 

6.   Đơn vị sự nghiệp công lập là

 
 
 

7.  Các hình thức xử lý kỷ luật viên chức gồm

 
 
 

8.  Nguyên tắc nào dưới đây không nằm trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức

 
 
 
 

9.   Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất bao nhiêu ngày.

 
 
 
 

10.   Trong trường hợp nào nếu có yêu cầu, viên chức được gộp số ngày nghỉ phép của 02 năm để nghỉ một lần

 
 
 

11.   Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm

 
 
 

12.  Viên chức là?

 
 
 

13.  Hợp đồng làm việc là?

 
 
 

14.   Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào

 
 
 

15.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức

 
 
 
 

Question 1 of 15

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Viên chức năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2019, gồm 107câu

Tải Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *