Các Luật có hiệu lực ngày 01/01/2017

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 8 văn bản luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017

1. Luật Dược 2016

Luật Dược đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực 01/01/2017 gồm 14 chương 166 điều.

2.Luật Báo chí 2016

Luật Báo chí có 6 chương, 61 điều,  quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.

Luật Báo chí 2016
Luật Báo chí 2016

3.Luật Trẻ em 2016

Luật Trẻ em có 7 chương 106 điều,  quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

(Xem slide bài giảng Luật Trẻ em)

Xem slide bài giảng Luật an toàn cho phụ nữ và trẻ em

4. Bộ luật Hàng hải 2015

Bộ luật hàng hải có 20 chương, 341 điều, quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi, cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ luật này.

5. Luật phí và lệ phí 

Luật phí và lệ phí có 6 chương 25 điêu, quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí

6. Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật Dân sự 2015 có 689 điều, quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Bộ luật dân sự 2015
Bộ luật dân sự 2015

((Xem bài viết so sánh Bộ luật dân sự 2015- 2005)

7. Luật Kế toán 2015

Luật Kế toán có 6 chương 74 điều, quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán

8. Luật Ngân sách Nhà nước 2015

Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; trong đó quy định cụ thể về việc công khai, giám sát ngân sách Nhà nước.
Theo đó, dự toán ngân sách Nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân; dự toán ngân sách Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách Nhà nước… phải được công khai theo một trong các hình thức như: Công bố tại kỳ họp; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hành ấn phẩm; thông báo bằng các văn bản đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *