Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1665/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025″ , theo đó đối tượng áp dụng là:

– Học sinh,sinh viên đang học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trong toàn quốc.

– Cán bộ, giảng viên, giáo viên, người làm công tác hỗ trợ sinh viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp và giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trong toàn quốc.

Mục tiêu của đề án đến năm 2020 là:

– 100% các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp;

Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

– Có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các đại học học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên được tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

– 100% các đại học, học viện, trường đại học, 50% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 02 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm.

Mục tiêu đến năm 2025:

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức , trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Tăng cường cơ sở vật chất cho các trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp;

– 100% các đại học, học viện, trường đại học, 70% các trường cao đẳng, trường trung cấp có ít nhất 05 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp hoặc kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *