Hướng dẫn thanh toán khám bệnh theo lương mới

Theo Công văn Số: 2046/BHXH-CSYT ngày 06/6/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ s theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP ca chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT thì kể từ ngày 01/5/2016  việc thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện như sau:

1. Ngưi có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một ln khám, cha bệnh thp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

Hướng dẫn thu bảo hiểm theo lương mới
Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm theo lương mới

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đi tượng theo quyđịnh là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đng) tương đương 40 tháng lương tối thiu.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm ln hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *