Quy định mới về chế độ cử tuyển đi học Đại học, Cao đẳng

Theo Nghị định 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 06/7/2015 thì chế độ cử tuyển có một số thay đổi sau:

1. Quy định về cử tuyển:

Là việc tuyển sinh không qua thi tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp để đào tạo cán bộ , công chức theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế; đào tạo viên chức theo nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập cho các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

Quy định về chế độ cử tuyển đi học Đại học
Quy định về chế độ cử tuyển đi học Đại học

2. Điều kiện cử tuyển:

Công dân Việt Nam thường trú liên tục từ 5 năm trở lên tính đến năm tuyển sinh của vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và có thời gian 3 năm học phổ thông tại trường đóng tại địa phương đó. Tỷ lệ người dân tộc Kinh cử tuyển không vượt quá 15% so với tổng chi tiêu được giao.

3. Bố trí công tác người đi học cử tuyển

Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này (Khoản 2 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp) tối đa là 12 tháng, kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.”

4. Tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển

Tại Thông báo kết luận số 158/TB-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về nội dung phiên họp UBND thường kỳ tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Quảng Nam tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển
Quảng Nam tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển

Về vấn đề thực hiện chế độ cử tuyển theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh thì tại Thông báo số 120/TB-UBND ngày 16/4/2018, UBND tỉnh đã thống nhất tiếp tục thực hiện chế độ cử tuyển với phương thức mới, cụ thể, gắn với việc làm sau khi tốt nghiệp; tuy nhiên sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ  về tình hình, kết quả rà soát việc thực hiện  cử tuyển theo ghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh và các đề xuất, giải pháp, trước mắt UBND tỉnh thống nhất tạm dưng  thực hiện chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh; giao Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết những tồn đọng liên quan đến vấn đề cử tuyển trong thời gian qua theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phương THảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *