Tổng điều tra dân số và nhà ở vào ngày 01/4/2019

Ngày 06/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 44/CT-TTg Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019, theo đó:

Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia, co cơ quan thống kê Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương thực hiện.

Tổng điều tra dân số và nhà ở vào ngày 01/4/2019

tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Thực hiện Luật Thống kê và để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 và  xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, nước ta sẽ tiền hành tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 vao thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Trách nhiệm tổng điều tra dân số và nhà ở

Để chuẩn bị tốt cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu Bộ Kế hoạch đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chuẩn bị công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở, bao gồm các nội dung:

Xây dựng phương án, xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt, tuyển dụng, tập huấn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp, chuẩn bị hậu cần và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong các công đoạn chủ yếu của tổng điều tra dân số và nhà ở, khai thác tối đa nguồn  dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ tổng điều tra dân số và nhà ở. Tất cả công tác chuẩn bị và điều tra tổng duyệt phải hoàn thành trong quý IV/2018.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thí điểm và điều tra tổng duyệt, xác định và bàn giao chính xác phạm vi quản lý  lãnh thổ giữa các đơn vị hành chính, tiến hành tốt cho công tác chuẩn bị tổng điều tra.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *