Các văn bản phải được ban hành trước 1/7/2016

Theo Công văn số 846/TTg-PL ngày 23/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành văn bản chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, 11 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực nhưng còn 32 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh này chưa được ban hành để bảo đảm nguyên tắc có hiệu lực cùng với hiệu lực của luật, pháp lệnh. Việc xây dựng, trình ký ban hành văn bản đang rất chậm, số văn bản chưa được ban hành đúng thời gian còn nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thi hành các quy định của luật, pháp lệnh đã có hiệu lực hoặc sắp có hiệu lực. Đkhẩn trương khắc phục tình trạng trên , Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ngành được giao khẩn trương soạn thảo, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ký bạn hành trước ngày 01/7/2016 và Chính phủ sẽ không xem xét cho lùi thời gian trình văn bản.

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc danh mục các văn bản phải ban hành và có hiệu lực từ 01/7/2016 để bạn đọc cùng theo dõi, giám sát:

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ QUỐC PHÒNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên luật

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành lut

1.

Luật nghĩa vụ quân sựNghị định của Chính phủ quy định vtiêu chuẩn vật chất hậu cn đi với quân nhân tại ngũ

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Vit NamNghị định của Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

3.

Luật an toàn thông tin mạngNghị định của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật an toàn thông tin mạng về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép kèm theo Nghị định).

4.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

5.

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòngNghị định của Chính phủ quy định một s chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ; thôi phục vụ trong Quân đội; QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác hy sinh, từ trần và bảo hiểm y tế đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng

6.

Nghị định của Chính phủ quy định về tin lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

7.

Nghị định của Chính phủ quy định bậc trình độ kỹ thuật ngh, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

8.

Nghị định của Chính phủ quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

9.

Nghị định của Chính phủ quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

10.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sựNghị định của Chính phủ quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ CÔNG AN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên lut

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành lut

1.

Bộ luật tố tụng hình sựNghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

2.

Luật an toàn thông tin mạngNghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố

3.

Luật thi hành tạm giữ, tạm giamNghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

4.

Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

5.

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sNghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên lut

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật an toàn thông tin mạngNghị định của Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hthống thông tin quan trọng quốc gia

4.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên luật

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật an toàn, vệ sinh lao độngNghị định của Chính phủ quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động

3.

Nghị định của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

4.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật an toàn, vệ sinh lao động

 

PHỤ LỤC V

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên luật

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật bảo vệ môi trườngNghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

2.

Luật khí tượng thủy vănNghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn

3.

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảoNghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

5.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

PHỤ LỤC VI

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên luật

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật thống kêNghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

2.

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thng kê

3.

Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia

PHỤ LỤC VII

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên luật

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Bộ luật tố tụng hành chínhNghị định của Chính phủ quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

2.

Bộ luật tố tụng hình sựNghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

PHỤ LỤC VIII

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên luật

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Luật thú yNghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

PHỤ LỤC IX

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Công văn số 846/TTg-PL ngày
23 tháng 5 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ)

TT

Tên luật

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

1.

Bộ luật tố tụng hình sNghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *