Một số bất cập về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Theo Bản thuyết minh chi tiết Dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ thì sau 7 năm thi hành các quy định của pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC đã xuất hiện một số hạn chế, bất cập sau:

Một là, một số quan điểm, đường lối của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa được cập nhật, thể chế hóa, như quan điểm về việc “… thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm” được thể hiện trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước hoặc “Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng loại chức danh cán bộ” tại Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hai là, chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Điều 25 Luật cán bộ, công chức quy định:

“1. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với quy hoạch cán bộ”.

“2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ do cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định”.

Quy định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức
Quy định về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức

Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể dẫn đến sự lúng túng, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện của các bộ, ngành và địa phương.

Ba là, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tương đối đầy đủ, nhưng một số quy định đã trở nên không còn phù hợp; chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chưa được thống nhất.  Các văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn rải rác, phân tán gây khó khăn cho việc tra cứu, thực hiện.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *