Quy định mới về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP  Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực 01/01/2019, theo đó:

 1. Người sử dụng lao động phải công khai các nội dung sau:

– Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh.

– Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

– Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia.

Quy định mới về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
Quy định mới về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

– Nghị quyết Hội nghị người lao động.

– Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).

– Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

– Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

2. Người lao đng được tham gia ý kiến các nội dung sau:

– Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

-. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể.

Nội dung người lao động tham gia ý kiến
Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc: Người lao động tham gia ý kiến

– Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy n.

– Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Người lao động được quyết định các nội dung sau:

– Giao kết, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

– Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

-. Tham gia hoặc không tham gia đình công theo đúng quy định của pháp luật.

-. Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được theo quy định của pháp luật; biểu quyết nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động.

– Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

4. Người lao động được kiểm tra, giám sát các nội dung sau:

– Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

– Việc thực hiện nội quy lao động, các quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

– Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp.

– Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.

– Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *