loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Mỗi tuần 1 điều luật / Giới hạn về số lần thực hiện xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

Giới hạn về số lần thực hiện xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức
a) Trong 01 năm công tác, công chức, viên chức đã có Thư xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 9 Quy định này, nếu vi phạm lần thứ hai trong cùng một thủ tục hành chính đối với cùng một cá nhân, tổ chức thì phải bị xem xét kỷ luật và chuyển đổi vị trí công tác khác.
b) Trong 01 năm công tác, nếu cán bộ, công chức, viên chức phải công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức từ 03 lần trở lên thì được xác định là một trong những căn cứ, cơ sở để xem xét, đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, bị chuyển khỏi vị trí đang công tác và bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành; đồng thời đăng công khai thư xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trên Đài Phát thanh của xã, phường, thị trấn (đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã); trên Đài Truyền thanh – Truyền hình của huyện, thị xã, thành phố (đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện); trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam (đối với cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh).
2. Đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương
Trong 01 năm công tác, cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc cấp phó của người đứng đầu có quá 03 lần thực hiện Thư xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 9 Quy định này thì phải bị xem xét kỷ luật, đồng thời, phải công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài Phát thanh của xã, phường, thị trấn đối với cán bộ cấp xã; Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện đối với cán bộ, công chức cấp huyện; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh hoặc Báo Quảng Nam đối với công chức cấp tỉnh.
 ( Trích Điều 10 Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ban hành kèm theo Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *