Ban hành quyết định xử phạt trước khi người vi phạm giải trình được không?

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính như sau:

Thời hạn ban hành quyết định xử phạt tối đa 60 ngày

“Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

Thời điểm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Ban hành quyết định xử phạt trong trường hợp giải trình

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.”

(Hướng dẫn xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính)

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt là 7 ngày, trường hợp có giải trình thì thời hạn có thể kéo dài 30 ngày hoặc tối đa là 60 ngày.

Một vấn đề thực tiễn đang vướng mắc đó là đối với trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm được quyền giải trình vi phạm hành chính thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là khi nào? Có phải chờ hết thời gian giải trình mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hay ban hành trước thời gian giải trình có được hay không?

(Tòa án tối cao hướng dẫn về thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính)

Hết thời gian giải trình mới ban hành QĐXP

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì đối với trường hợp xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân/tổ chức được quyền giải trình thì  Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trước khi ra quyết định xử phạt, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức không có yêu cầu giải trình trong thời hạn quy định (2 ngày kể từ ngày lập biên bản Vi phạm hành chính đối với giải trình trực tiếp, 5 ngày kể từ ngày lập biên bản Vi phạm hành chính đối với giải trình bằng văn bản).

Quy định về Giải trình vi phạm hành chính
Giải trình vi phạm hành chính

Như vậy, đối với trường hợp xử phạt vi phạm hành chính mà người vi phạm được quyền giải trình thì người có thẩm quyền xử phạt phải chờ hết 5 ngày nếu người vi phạm không có văn bản giải trình, không giải trình trực tiếp thì mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Xử lý quyết định XPVPHC ban hành trước khi giải trình

Trường hợp chưa hết thời hạn giải trình mà người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt mà sau đó người vi phạm có văn bản giải trình còn trong thời hạn giải trình thì quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó nếu bị khiếu nại, khiếu kiện thì có nguy cơ phải hủy bỏ ban hành mới quyết định xử phạt phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 6b Nghị định 81/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP (hủy bỏ  toàn bộ quyết định xử phạt khi sai về thủ tục xử lý vi phạm hành chính).

Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (ngày 22.8.2019) có bổ sung định trường hợp ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước khi cá nhân/tổ chức vi phạm giải trình. cụ thể , bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 61 như sau:

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm gửi văn bản giải trình hoặc văn bản yêu cầu được giải trình đúng thời hạn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này nhưng người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính chưa nhận được và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thời hạn quy định tại Điều 66 của Luật này thì khi nhận được văn bản giải trình hoặc văn bản yêu cầu được giải trình, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm xem xét ý kiến giải trình để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành mới quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu có căn cứ theo quy định pháp luật.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *