Có mấy hình thức họp trong cơ quan hành chính nhà nước?

Theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước thì:

Họp là một hình thức hoạt động của quản lý  nhà nước, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước  trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình theo quy định pháp luật.

Có mấy hình thức họp trong cơ quan hành chính nhà nước?

Theo Quyết định 45/2018/QĐ-TTg thì có 2 hình thức họp trong cơ quan hành chính nhà nước, đó là họp trực tiếp và họp trực tuyến, thể hiện dưới 8 dạng cụ thể sau:

Các hình thức họp trong cơ quan nhà nước
Các hình thức họp trong cơ quan nhà nước

1. Họp tham mưu, tư vấn: Là cuộc họp để cơ quan hành chính nhà nước nghe, trao đổi các ý kiến, đề xuất và kiến nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp dưới, của các chuyên gia, nhà khoa học, nhằm có đủ thông tin, thêm các cơ sở, căn cứ trước khi ra quyết định  theo chức năng, thẩm quyền.

2. Họp giải quyết công việc là cuộc họp của thủ trưởng cơ quan thuộc cơ quan hành chính cấp trên với thủ trưởng cơ quan , đơn vị cấp dưới hoặc cán bộ, công chức của cơ quan để giải quyết công việc thường xuyên hoặc bàn giải quyết những vướng mắc trong quản lý, điều hành; thống nhất ý kiến chỉ đạo những công việc có tính chất quan trọng, phức tạp liên quan đến nhiệm vụ của nhiều cấp, nhiều ngành; xử lý nội dung còn có ý kiến khác nhau trước khi ban hành quyết định, những nội dung vượt quá thẩm quyền của cấp dưới  hoặc để đánh giá tại chỗ  về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của cấp dưới.

3. Họp chuyên môn là cuộc họp để trao đổi, thảo luận những vấn đề thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, chương trình, kế hoạch, báo cáo.

4. Họp giao ban là cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước  để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác ; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết  các công việc thường xuyên.

Họp giao ban
Họp giao ban

5. Họp điều phối xử lý công việc là cuộc họp do người được thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước ủy nhiệm chủ trì họp với các cơ quan liên quan để trao đổi những vấn đề còn ý kiến khác nhau, thống nhất ý kiến trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định công việc.

6. Họp tập huấn, triển khai (hội nghị tập huấn, triển khai) là cuộc họp là cuộc họp để quán triệt , thống nhất nhận thức và hành động về nội dung và tinh thần của các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng của Đảng và Nhà nước trong cơ quan, đơn vị hoặc trong từng ngành, địa phương.

7. Họp sơ kết, tổng kết (hội nghị sơ kết, tổng kết) là cuộc hop để kiểm điểm, đánh giá  tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác sáu tháng, hằng năm hoặc một giai đoạn, bàn phương hướng nhiệm vụ cho công tác sáu tháng, năm tới  hoặc một giai đoạn của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương.

8. Họp chuyên đề là cuộc họp để bàn , triển khai hoặc sơ kết, tổng kết  việc thực hiện một chủ trương, chính sách quan trọng trên phạm vi toàn quốc, một số địa phương hoặc một số ngành, lĩnh vực nhất định.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *