Các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP  Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, có hiệu lực từ ngày 15/3/2019.

Theo đó có 3 cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Doanh nghiệp

1. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là cơ quan đại diện chủ sở hữu của Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với các đối tượng sau đây:

– Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ, UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và không thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn tại  doanh nghiệp và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong thời gian chưa chuyển giao.

3. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp được chuyển giao từ các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP  Về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước thay thế cho Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyn, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đu tư vào doanh nghiệp.

Quốc Huy

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *