Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam, giai đoạn 2018-2025

Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030, theo đó:

Mục tiêu tổng quát của Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững là:

Phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các lợi thế, tiềm năng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tải nguyên , con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hôi nhập quốc tế.

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam
Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

Một số mục tiêu cụ thể của Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững

– Giai đoạn đến năm 2020: Xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị.

+ Hỗ trợ tối thiểu 3 đô thị phê duyệt Đề án  tổng thể về phát triển đô thị thông minh và tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng  các tiện ích đô thị thông minh;

+ Hỗ trợ tối thiểu 3 khu đô thị mới được đầu tư xây dựng áp dụng thí điểm  các giải pháp đô thị thông minh;

+ Xây dựng phê duyệt chương trình, dự án ưu tiên thí điểm phát triển đô thị thông minh đồng bằng Sông Cửu Long…

– Giai đoạn đến năm 2025: Thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh.

+ Hỗ trợ ít nhất 6  đô thị/ 6 vùng kinh tế phê duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông minh và tổ chức triển khai thực hiện các tiện ích đô thị thông minh  phục vụ cư dân đô thị; hình thành thí điểm Trung tâm kết nối công dân kết hợp bộ phận 1 cửa;

+ Thí điểm cơ chế áp dụng cấp chứng nhận khu đô thị mới thông minh…

– Định hướng đến năm 2030: Hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, từng bước triển khai, nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh, có khả năng lan tỏa;

Hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc , miền Trung, khu vực phía Nam và Đồng bằng Sông Cửu Long, lấy Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững nêu ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó ưu tiên 7 nhóm nhiệm vụ gồm:

Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam
Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam

– Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế, chính sách phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam;

– Thiết lập, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh số hóa liên thông đa ngành;

– Nghiên cứu, ứng dụng phát triển quy hoạch đô thị thông minh bền vứng;

– Lập kế hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng và quản lý phát triển đô thị hạ tầng thông minh;

– Lập, thẩm định phê duyệt chương trình, dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh bền vững;

– Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử;

– Thúc đẩy việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý  và chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển , vận hành đô thị thông minh theo các giai đoạn.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *