Từ năm 2019: Định mức sử dụng xe ô tô công vụ của cấp huyện là 3 chiếc

 Ngày 11/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô , có hiệu lực 25/02/2019.

Định mức sử dụng xe ô tô công

Theo đó định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cấp huyện như sau:

– Văn phòng Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Tối đa 01 xe/01 đơn vị để phục vụ công tác cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô; trường hợp hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện thì định mức sử dụng xe ô tô của Văn phòng sau khi hợp nht tối đa 03 xe. Trường hợp hợp nhất Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện thì định mức sử dụng xe ô tô của Văn phòng sau khi hợp nhất tối đa 02 xe;

Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

– Trường hợp đơn vị quy định nêu trên có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần thiết phải trang bị thêm xe ô tô, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định bổ sung định mức tối đa 01 xe/01 đơn vị.

– Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý xe ô tô tập trung để bố trí phục vụ công tác chung cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác.

Nghị định 04/2019/NĐ-CP cũng quy định rõ: Đơn vị thuộc cấp huyện không thuộc quy định nêu trên không được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung; trường hợp có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê dịch vụ xe ô tô khi đi công tác.

Những chức danh được sử dụng xe oto chung ở cấp huyện

Theo điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 04/2019/NĐ-CP thì Chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,2 được sử dụng xe ô tô chung để phục vụ công tác.

Đối với UBND: Căn cứ Nghị định 04/2019/NĐ-CP  về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì đối với Chủ tịch UBND cấp huyện thì thuộc trường hợp được sử dụng xe ô tô chung phục vụ công tác. Phó Chủ tịch ở các thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại 2 mới được sử dụng xe ô tô chung phục vụ công tác. Các quận, huyện, thị xã còn lại thì Phó Chủ tịch không thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô chung để phục vụ công tác.

Thế nào là người có chức vụ quyền hạn
Những chức danh được sử dụng xe ô tô công

– Đối với HĐND: Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành, thì Chủ tịch HĐND cấp huyện thì thuộc trường hợp được sử dụng xe ô tô chung phục vụ công tác. Phó Chủ tịch HĐND ở các thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại 2 mới được sử dụng xe ô tô chung phục vụ công tác. Các quận, huyện, thị xã còn lại thì Phó Chủ tịch HĐND không thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô chung để phục vụ công tác.

Đối với Huyện, thị xã, thành ủy: Căn cứ Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 14-12-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc Đảng, Mặt trận và các đoàn thể (Công đoàn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh), từ Trung ương đến cơ sở, thì: Bí thư, Phó Bí thư cấp huyện, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban mặt trận TQVN đối với thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại 2,  thuộc trường hợp được sử dụng xe ô tô chung phục vụ công tác. Các chức danh còn lại không thuộc đối tượng được sử dụng xe ô tô chung để phục vụ công tác.

Tuy nhiên, Nghị định 04/2019/NĐ-CP cũng quy định trong trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố trí xe ô tô cho các đối tượng không thuộc quy định nêu trên đi công tác thì Chủ tịch UBND xem xét, quyết định việc bố trí xe phục vụ công tác.

 Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung

Nghị định 104/2019/NĐ-CP cũng nêu rõ: Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định này thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo thời hạn quy định.

TẢI Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Phạt đến 20 triệu đồng nếu sử dụng xe công cho mục đích cá nhân

Theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, có hiệu lực từ 01/9/2019 thì:
Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi  sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc đối với chức danh không có tiêu chuẩn; sử dụng xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh không có tiêu chuẩn sử dụng xe mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao, sử dụng xe ô tô vào mục đích cá nhân.

Phạt tiền từ 50 triệu đến 60 triệu đồng đối với hành vi cho mượn xe ô tô công không đúng quy định  (cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tài sản công không phân biệt có hợp đồng cho mượn hay không có hợp đồng cho mượn, không phân biệt thời hạn cho mượn)

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published.