Hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện

Ngày 27/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5898/BNV-TCBC về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND cấp tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và HĐND cấp tỉnh đăng ký thực hiện thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện như sau:

1. Ở cấp tỉnh, thí điểm hợp nhất:
+ Sở Tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành Sở Tài chính và Kế hoạch; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Hợp nhất cơ quan chuyen môn cấp tỉnh, huyện
Hợp nhất cơ quan chuyen môn cấp tỉnh, huyện

+ Sở Giao thông Vận tải với Sở Xây dựng thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.
+ Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh   về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu giúp UBND cấp tỉnh quan lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.
+ Thanh tra tỉnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh   về  kiểm tra và  tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.
2. Ở cấp huyện, thí điểm hợp nhất:
+ Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ cấp huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện   về công tác tổ chức, cán bộ và tham mưu giúp UBND cấp huyện quan lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ.
+ Thanh tra cấp huyện với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp huyện thành Cơ quan Thanh tra – Kiểm tra cấp huyện; chức năng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện   về  kiểm tra và  tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực thanh tra.
+ Văn phòng HĐND và UBND với Văn phòng cấp ủy cấp huyện thành Văn phòng cấp huyện, thực hiện chức năng,tham mưu giúp việc cho cấp ủy  cấp huyện, HĐND, UBND cấp huyện về công tác văn phòng.

3. Thời gian để UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký thí điểm là trước ngày 15.12.2019.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *