Người đang thi hành công vụ có quyền lập biên bản vi phạm hành chính?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga.”

Người thi hành công vụ có quyền lập biên bản VPHC

Như vậy, theo quy định trên thì người đang thi hành công vụ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Và theo Khoản 1 Điều 3 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì: “Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án.”

Biên bản Vi phạm hành chính lập tại nơi xảy ra vi phạm hoặc nơi làm việc của người lập biên bản
Biên bản Vi phạm hành chính lập tại nơi xảy ra vi phạm hoặc nơi làm việc của người lập biên bản

Căn cứ vào Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì người thi hành công vụ không nhất thiết phải là công chức, viên chức mà có thể là cán bộ hợp đồng được giao thực hiện nhiệm vụ trên một lĩnh vực nào đó. Và khi được giao thực hiện nhiệm vụ đó thì họ đang thực thi công vụ, họ có quyền lập biên bản, nếu thực hiện sai thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Luật XLVPHC quy định như vậy nhưng khi  Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực lại bỏ quy định người thi hành công vụ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính mà chỉ quy định công chức, viên chức, người lái tàu bay, tàu thủy. Quy định này không phù hợp với Luật XLVPHC, làm hạn chế quá trình lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính ở cơ sở, do số lượng công chức ít, không đảm đương hết địa bàn, trong khi cán bộ hợp đồng lại không được lập biên bản vi phạm hành chính.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 81 đã sửa sai cho Nghị định 81 khi quy định người thi hành công vụ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *