Quy định mới về thông báo tuyển dụng công chức, viên chức

Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV   sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực 01/7/2019.

Theo đó, Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định về thông báo tuyển dụng công chức, viên chức được quy định tại Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

(Nội quy thi tuyển công chức, viên chức )

Về thông báo tuyển dụng công chức, viên chức

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Thông tư 03/2019/TT-BNV về tuyển dụng công chức, viên chức

Thông báo tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức phải được đăng tải trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng  là báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức.

(Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối hành chính nhà nước năm 2020kh)

Nội dung thông báo tuyển dụng công chức, viên chức

Nội dung thông báo tuyển dụng công chức, viên chức bao gồm:

– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

– Số lượng công chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm;

– Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển; số điện thoại di động hoặc số điện thoại cố định cả bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

(Tải mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức)

– Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển ; thời gian và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì cơ quan có thẩm quyên tuyển dụng công chức, viên chức phải thực hiện công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định nêu trên.

Tải toàn văn Thông tư số 03/2019/TT-BNV   sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *