Chính phủ thống nhất thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Theo Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ  về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 thì việc thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, theo đó trong khi chưa sửa đổi Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng và Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chính phủ đồng ý thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà nội nhưng nội dung thí điểm phải đảm bảo không trái với quy định của các luật liên quan. Thời gian thực hiện thí điểm trong 02 năm.Đội quản lý trật tự đô thị

Vị trí nào cho Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị?

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị  thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, trong đó làm rõ chức năng, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn , thẩm quyền xử phạt, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác với Thanh tra Sở xây dựng  và cơ quan liên quan, đảm bảo không tăng biên chế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Trên cơ sở Nghị quyết 117, ngày 22/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, theo đó thời gian thực hiện thí điểm là 02 năm (24 tháng), kể từ ngày 10/8/2018.

 Quyết định 26 quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị như sau:

+Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

+Thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật.

+ Được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp các tài liệu như: hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

+Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và với Thanh tra quận, huyện, thị xã tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận, huyện, thị xã; lập chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+Thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Xây dựng.

Miễn phép xây dựng theo Luật Xây dựng 2020
Từ năm 2021 xây dựng nhà ở nông thôn phải xin giấy phép xây dựng

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Quản lý tài chính, tài sản và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự đô thị đến năm 2023

Đến ngày 09/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 26/2018/QĐ-TTg về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, theo đó tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đến hết ngày 10/8/2023.

Được biết hiện nay ở hẩu hết các huyện, thành phố thuộc tỉnh đều thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng (có nơi gọi là Đội Quy tắc đô thị)  để tham mưu UBND cấp huyện trong quản lý trật tự, xây dựng đô thị; tuy nhiên do Nghị định 37/2014/NĐ-CP (hiện nay là Nghị định 108/2020/NĐ-CP về sử đổi, bổ sung Nghị định 37/2014/NĐ-CP) không có quy định về Đội Quản lý trật tự xây dựng nên khi thành lập nó không thuộc cơ quan chuyên môn mà là đơn vị sự nghiệp. Do đó trong quá trình tham mưu xử lý vi phạm hành chính gặp rất nhiều khó khăn do không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Hy vọng, sau khi thí điểm thành công ở Hà Nội thì sẽ tổ chức thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND để có cơ sở pháp lý trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *