Thành lập thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại cấp huyện, xã

Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm sẽ được thành lập thí điểm tại cấp huyện và cấp xã ở 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tỉnh, Đồng Nai, Gia Lai trên cơ sở đội ngũ công chức, viên chức hiện có, không làm tăng biên chế.

Nội dung trên vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 23/3/2018 của Chính phủ : Về việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đó:

Phạm vi thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Không quá 25% đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 7 tỉnh, thành phố và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện được lựa chọn thí điểm.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Thời gian thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm: 01 năm.

Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm được xử phạt VPHC

Công chức viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, được trang bị trang phục riêng và được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Ngân sách cho hoạt động bảo đảm  an toàn thực phẩm, hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã  do ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp của Luật ngân sách. UBND cấp tỉnh theo phân cấp ngan sách ưu tiên bố trí  kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã; chủ động bố trí dự toán chi ngân sách hằng năm tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm phần ngân sách của từng cấp được hưởng  theo quy định để khen thưởng, đầu tư trang thiết bị, tăng cường  trang thiết bị kỹ thuật và công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và các nhiệm vụ quản lý nhà nước khác.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *