Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính Quảng Nam 2020

Ngày 31/3/2020, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo 706 /TB-SNV Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.

(UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức 2020 – lần 2 ngày 15/4/2020)

(Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh tài liệu chuyên ngành ôn tập thi công chức hành chính năm 2020 ngày 15/4/2020)

Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc tham khảo.

Thực hiện Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020;
Căn cứ Công văn số 59/HĐTT ngày 31/3/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập phục vụ thi tuyển công chức hành chính năm 2020; Sở Nội vụ thông báo nội dung ôn tập 03 môn thi vòng 1 và vòng 2 để thí sinh tham khảo, tự ôn tập (Hội đồng thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 không tổ chức ôn tập). Cụ thể như sau:

Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020
Tài liệu thi tuyển công chức khối nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020

1. Môn Kiến thức chung
Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính môn thi kiến thức chung (Danh mục số 01 kèm theo Công văn số: 59/HĐTT ngày 31/3/2020 của Hội đồng thi tuyển).
2. Môn Anh Văn
Thí sinh tự ôn tập các nội dung theo yêu cầu tương ứng với trình độ tương đương bậc 2 (đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương), bậc 1 (đối với ngạch kiểm lâm viên trung cấp) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
3. Môn Chuyên môn nghiệp vụ
Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức hành chính môn thi chuyên môn nghiệp vụ (Danh mục số 02 kèm theo Công văn số: 59/HĐTT ngày 31/3/2020 của Hội đồng thi tuyển).
Đối với thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Hội đồng thi tuyển công chức hành chính năm 2020 thông báo sau.
Kể từ thời điểm đăng ký tham gia dự tuyển, thí sinh phải thường xuyên theo dõi, truy cập các trang thông tin của UBND tỉnh, Sở Nội vụ để cập nhật các thông báo liên quan đến công tác tổ chức tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam kính thông báo để các đơn vị, địa phương, cá
nhân được biết, thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

ĐÃ KÝ

TRẦN ANH TUẤN

DANH MỤC KIẾN THỨC CHUNG 

(Kèm theo Công văn 59/HĐTT ngày 31/3/2020 của Hội đồng thi tuyển tỉnh Quảng Nam)

Quyết định 2721/QĐ-BNV năm 2018 về Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

+ Chuyên đề Nhà nước trong hệ thống chính trị;

+ Chuyên đề tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

– Hiến pháp 2013

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

– Luật Cán bộ, công chức (chương I đến chương IV)

– Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP

(Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung công chức hành chính Nhà nước tỉnh Bình Định 2020 kèm theo Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

DANH MỤC TÀI LIỆU THI CHUYÊN NGÀNH 

THEO NGÀNH GĂN VỚI NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN 

(NGẠCH CHUYÊN VIÊN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG)

(Tải danh mục kiến thức chuyên ngành văn bản gốc ở cuối bài viết)

1. Ngành Văn phòng

2. Ngành THanh tra

3. Ngành Tư pháp

4. Ngành Nội vụ

5. Ngành Tài chính

6. Ngành Công thương

7. Ngành Giáo dục và Đào tạo

8. Ngành Giao thông vận tải

9. Ngành Văn thư lưu trữ

10. Ngành Thông tin và truyền thông

11. Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

12. Ngành Kế hoạch – Đầu tư

13. Ngành Lao động Thương binh và xã hội

14. Ngành Tài nguyên và Môi trường

15. Ngành Nội vụ

16. Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch

17. Ngành Xây dựng

18. Ngành Y tế

19. Ngành Dân tộc

MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

(NGẠCH KIỂM LÂM VIÊN TRUNG CẤP)

20. Ngành Kiểm lâm.

…………………………………..Hết………………………………

STT: 01 – NGÀNH VĂN PHÒNG

Luật cán bộ, công chức 2008

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015

Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 do Chính phủ ban hành; Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 do Chính phủ ban hành; Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Chính phủ ban hành

Luật tiếp công dân 2013; Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân

…………………………………..Hết………………………………

STT: 02 – NGÀNH THANH TRA

Luật thanh tra 2010

Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra

Luật khiếu nại 2011

Luật Tố cáo 2018

Nghị định 75/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật khiếu nại

Nghị định 31/2019/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật T cáo.

Luật phòng, chống tham nhũng 2018

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

…………………………………..Hết………………………………

STT 03- NGÀNH TƯ PHÁP

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

Luật Hộ tịch 2014

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

…………………………………..Hết………………………………

STT 04- NGÀNH NỘI VỤ

Luật cán bộ, công chức 2008

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 do Chính phủ ban hành;

 Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 do Chính phủ ban hành;

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 05 – NGÀNH TÀI CHÍNH

Luật ngân sách nhà nước 2015

Luật kế toán 2015

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

…………………………………..Hết………………………………

STT 06 – NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Luật Hóa chất 2007

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

Luật Cạnh tranh 2018

Nghị định 45/2012/NĐ-CP về khuyến công

Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí

…………………………………..Hết………………………………

STT 07-  NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Trường Mầm non 

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học  ;

Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường Tiểu học

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học 

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2016 quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 08 – NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Luật giao thông đường bộ 2008

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014

Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 09 – NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ

Luật lưu trữ 2011

Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Thông tư 09/2011/TT-BNV Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 07/2012/TT-BNV hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 09/2013/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 10 – NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Luật Công nghệ thông tin 2006

Luật xuất bản 2012

Nghị định 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT về quy định cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 11- NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Luật Trồng trọt 2018

Luật Thủy sản 2017

Luật Thủy lợi 2017

Luật phòng, chống thiên tai năm 2013

Luật Lâm nghiệp 2017

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013

Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản

Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi

…………………………………..Hết………………………………

STT 12- NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Luật đấu thầu 2013

Luật Đầu tư 2014

Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư

…………………………………..Hết………………………………

STT 13- NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Luật trẻ em 2016

Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014

Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em

Nghị định 70/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bình đẳng giới

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Pháp lệnh ưu đãi người có công

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

…………………………………..Hết………………………………

STT 14 – NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Luật bảo vệ môi trường 2014

Luật đất đai 2013; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Luật tài nguyên nước 2012

Luật khoáng sản 2010

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

…………………………………..Hết………………………………

STT 15- NGÀNH NGOẠI VỤ

Sách xanh ngoại giao năm 2018

Nội dung về quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên các tạp chí  tuyên giáo, tạp chí cộng sản về Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại

Chỉ thị 15/CT-TTg năm 2015 triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 41-CT/TW năm 2010 tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Quyết định 208/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nghị định 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

…………………………………..Hết………………………………

STT 16 – NGÀNH VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

Luật di sản văn hóa 2001

Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Luật Thể dục, Thể thao 2006;

Luật Thể dụcthể thao sửa đổi 2018

Luật Du lịch 2017

Luật Bình đẳng giới 2006

Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ

…………………………………..Hết………………………………

STT 17 – NGÀNH XÂY DỰNG

Luật Quy hoạch 2017

Luật Xây dựng 2014

Luật Nhà ở 2014

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở

…………………………………..Hết………………………………

STT 18 – NGÀNH Y TẾ

Luật cán bộ, công chức 2008

Luật an toàn thực phẩm 2010

Luật phòngchống tác hại của thuốc lá 2012

Luật Phòngchống tác hại của rượu, bia 2019

Luật Phòngchống bệnh truyền nhiễm 2007

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

…………………………………..Hết………………………………

STT 19 – NGÀNH DÂN TỘC

Nghị quyết 24-NQ/TW năm 2003 về công tác dân tộc do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

Quyết định 449/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 2085/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 705/QĐ-TTg năm 2017 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

…………………………………..Hết………………………………

STT 20 – NGÀNH KIỂM LÂM

Luật Lâm nghiệp 2017

Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp

Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

…………………………………..Hết………………………………

TẢI DANH MỤC VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *