UBND tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhà ở người có công

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3584/QĐ – UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, đã hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công như sau:

1.Trình tự lập và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở
a) Căn cứ các quy định tại Quyết định này, chính quyền thôn, tổ dân phố, ấp, bản, buôn, phum, sóc, … (gọi chung là thôn) tổ chức phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định này tới tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn thôn.
– Trưởng thôn hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ trợ theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Quyết định này; kèm theo bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng hoặc thân nhân liệt sỹ do cơ quan có thẩm quyền cấp, hình ảnh chụp hiện trạng nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp.

Hướng dẫn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh
Triển khai thực hiện Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh

– Trưởng thôn tập hợp đơn, hồ sơ và tổng hợp danh sách gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp xã, gồm: Đại diện chính quyền cấp xã (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, cán bộ Địa chính Xây dựng, cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cán bộ Tài chính, đại diện các cơ quan, đơn vị khác có liên quan), Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đại
diện Hội Cựu chiến binh xã và đại diện các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.
– Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cấp xã tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở cùng với các đại diện thôn (gồm: Trưởng hoặc Phó Trưởng thôn và
Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ), kiểm tra hồ sơ do Trưởng thôn lập tại điểm a khoản này và lập biên bản kết luận hình thức hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa đối với từng trường hợp nhà ở kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ về nhà.
– Sau khi kiểm tra, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn (danh sách, số lượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến) theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Quyết định này, niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND xã tối thiểu 7 (bảy) ngày làm việc trước khi gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
– Đối với các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1: Các tài liệu chứng minh về điều kiện được hỗ trợ nhà ở (bao gồm ảnh chụp thực trạng nhà ở, đơn của đối tượng, bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng hoạt thân nhân liệt sỹ do cơ quan có thẩm quyền cấp và xác nhận đơn của Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cấp xã và các bên liên quan) được thực hiện tại thời điểm khảo sát theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013; được UBND cấp huyện đối chiếu với các quy định tại Quyết định này để tổng hợp, phê duyệt danh sách theo điểm d khoản này. Trong trường hợp không có ảnh chụp thực trạng, Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở cấp xã và các bên liên quan phải bổ sung thông tin về nguyên nhân không lưu trữ ảnh chụp để UBND cấp huyện xem xét quyết định.
c) Căn cứ báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị), các Phòng, ban liên quan rà soát, kiểm tra, đối chiếu với danh sách người có công đang quản lý; tổng hợp và phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Quyết định này. Nội dung quyết định phải nêu rõ số lượng, mức vốn hỗ trợ, cơ cấu nguồn vốn và dự toán nguồn lực hỗ trợ cụ thể theo từng năm, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện.
– Quá trình hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây:
+ Hộ gia đình thuộc đối tượng nêu tại điểm d khoản 2 Điều 1 Quyết định 3584/QĐ – UBND ;

+ Hộ gia đình thuộc đối tượng nêu tại điểm đ khoản 2 Điều 1 Quyết định 3584/QĐ – UBND;
+ Hộ gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng;
+ Hộ gia đình mà người có công cao tuổi;
+ Hộ gia đình người có công là dân tộc thiểu số;
+ Hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn;
+ Hộ gia đình người có công thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.
d) Sau khi phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Uỷ ban nhân dân cấp huyện gửi quyết định về Sở Xây dựng trước ngày 05/12/2019 để Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.
2.Phương thức thực hiện
a)Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng
– Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30 m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể
xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30 m2 nhưng không thấp hơn 24 m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.
– Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung – tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên, không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng nêu trên.

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng
về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

– Đối với hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở mà đang ở tại khu vực thường xuyên bị ngập lụt có mức ngập cao từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà, khi được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa
nhà ở theo Quyết định này thì Uỷ ban nhân dân cấp xã vận động để các hộ gia đình xây dựng một diện tích sàn tránh lũ, có diện tích tối thiểu 10 m2 và có độ cao vượt mức ngập thường xuyên.
– Nhà ở của các hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ phải bảo đảm vệ sinh môi trường, bao che kín đáo, tránh được tác động xấu của khí hậu, thời tiết. Các hộ gia đình có thể sử dụng các mẫu thiết kế điển hình do Sở
Xây dựng cung cấp hoặc tham khảo các mẫu nhà ở truyền thống, thông dụng tại địa phương để lựa chọn quy mô và hình thức nhà ở phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ.
b) Yêu cầu về tổ chức xây dựng nhà ở

– Các hộ gia đình sau khi nhận được tạm ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở. Trường hợp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết tật,…) không có khả năng tự xây dựng nhà
ở thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình này.

– Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động các tổ chức, đoàn thể như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, … giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ để giảm giá thành xây dựng.
– Khi hoàn thành xây dựng phần nền móng và khung – tường nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn theo Mẫu số 04 Phụ lục kèm theo Quyết định này. Khi hoàn thiện toàn bộ nhà ở thì
phải lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng theo Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Quyết định này.
– Sau khi hoàn thành việc xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở mà có thay đổi về diện tích nhà ở, nếu hộ gia đình được hỗ trợ có nhu cầu thì cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho các hộ gia đình thực hiện các thủ tục xác nhận thay đổi về nhà ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thời hạn xác nhận các thay đổi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật.
c) Quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Tải toàn văn Quyết định 3584/QĐ – UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND

Tải mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở và các biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà TẠI ĐÂY

Tải toàn văn Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *