Quảng Nam hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất ở khi thu hồi đất

Ngày 08/12/2021, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND Quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 20/12/2021.

Theo đó, HĐND tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở và đất tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong trường hợp đơn giá đất ở, đất tín ngưỡng bồi thường thấp hơn đơn giá đất ở, đất tín ngưỡng tại khu tái định cư, cụ thể như sau:
1. Đối với đất ở
a) Lô tái định cư thứ nhất

Quảng Nam hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất ở khi thu hồi đất
Quảng Nam hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất ở khi thu hồi đất

Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn diện tích đất ở bố trí tái định cư thì Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá đất ở tái định cư và giá đất ở bồi thường tương ứng với diện tích đất ở bố trí tái định cư.
Trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất ở bố trí tái định cư thì Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá đất ở tái định cư và giá đất ở bồi thường tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi, phần diện tích chênh lệch của lô đất tái định cư còn lại hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo giá đất ở tái định cư.
b) Từ lô tái định cư thứ hai trở đi: Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch giữa giá đất ở tái định cư và giá đất ở bồi thường tương ứng với diện tích lô đất tái định cư được giao thuộc đối tượng được hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất tái định cư.
2. Đối với đất tín ngưỡng
a) Trường hợp diện tích đất tín ngưỡng bị thu hồi lớn hơn diện tích đất tín ngưỡng tại khu tái định cư thì Nhà nước hỗ trợ chênh lệch giữa giá diện tích đất tín ngưỡng tái định cư với giá đất bồi thường tương ứng với diện tích đất tính ngưỡng được giao tại khu tái định cư.
b) Trường hợp diện tích đất tín ngưỡng bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất tín ngưỡng tại khu tái định cư thì Nhà nước hỗ trợ chênh lệch giữa giá đất tín ngưỡng tái định cư với giá đất bồi thường tương ứng với diện tích đất tín ngưỡng bị thu hồi. Phần diện tích đất tín ngưỡng tái định cư còn lại (nếu có), thì phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo giá đất tín ngưỡng tái định cư.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *