Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung thi giáo viên Quảng Nam 2020

Ngày 17/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 1365/TB-SGDĐT về định hướng nội dung ôn tập môn kiến thức chung. Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn Danh mục ôn tập kiến thức chung thi giáo viên năm 2020 của tỉnh Quảng Nam để bạn đọc nghiên cứu ôn thi (Tải file gốc ở cuối bài viết)

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên THCS, THPT Quảng Nam 2020 tại đây)).

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Tiểu học Quảng Nam 2020 tại đây)

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên Mầm non Quảng Nam 2020 tại đây)

Phần 1. Định hướng ôn tập môn kiến thức chung cấp học THCS, THPT

I. Phần chung cho các cấp học (Mầm non, tiểu học, THCS, THPT)

1. Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

B- Định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

I- Quan điểm chỉ đạo

Tài liệu ôn tập thi giáo viên tỉnh Quảng Nam 2020
Tài liệu ôn tập thi giáo viên tỉnh Quảng Nam 2020

2.Luật giáo dục 2019

Điều 66. Vị trí, vai trò của nhà giáo; Điều 67. Tiêu chuẩn của nhà giáo;

Điều 69. Nhiệm vụ của nhà giáo; Điều 70. Quyền của nhà giáo

( Xem Thông báo thời gian, địa điểm nộp hồ sơ thi tuyển giáo viêntỉnh Quảng Nam 2020)

3.Luật viên chức 2010; Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức;

Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp

Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

4. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 4. Quy tắc ứng xử chung; Điều 6. Ứng xử của giáo viên

II. Phần riêng cho đối tượng dự tuyển giáo viên THCS, THPT

1. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Nội dung 1: Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực

– Nội dung 2: Kế hoạch giáo dục

2. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên trường trung học

Điều 32. Quyền của giáo viên

Điều 34. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

Điều 35. Các hành vi giáo viên không được làm

3. Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

4. Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 4. Tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm

Điều 5. Căn cứ đánh giá, xếp loại học lực

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên bộ môn

Điều 20. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

(Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi giáo viên THCS, THPT Quảng Nam 2020)

Phần 2.  Định hướng ôn tập môn kiến thức chung cấp tiểu học

I. Phần chung cho các cấp học (Mầm non, tiểu học, THCS, THPT)

(Xem ở phần chung ở trên giống nhau cho Mầm non, tiểu học, THCS, THPT)

II. Phần riêng cho đối tượng dự tuyển giáo viên tiểu học

1. Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

III. Yêu cầu cần đạt được về phẩm chất và năng lực

IV. Kế hoạch giáo dục

Quy tắc ứng xử của giáo viên
Quy tắc ứng xử của giáo viên

2.Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Điều lệ Trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 31. Đánh giá, xếp loại học sinh

Điều 34. Nhiệm vụ của giáo viên

Điều 35. Quyền của giáo viên

Điều 37. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

Điều 38. Các hành vi giáo viên không được làm

3. Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2016 quy định đánh giá học sinh tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

Điều 5. Nội dung đánh giá

Điều 6. Đánh giá thường xuyên

Điều 10. Đánh giá định kì

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên

4.Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Điều 11. Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam 2020 do trangtinphapluat.com biên soạn theo đề cương của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)

Phần 3.  Định hướng ôn tập môn kiến thức chung cấp học mầm non

I. Phần chung cho các cấp học (Mầm non, tiểu học, THCS, THPT)

(Xem ở phần chung ở trên giống nhau cho Mầm non, tiểu học, THCS, THPT)

II. Phần riêng cho đối tượng dự tuyển giáo viên mầm non

1.Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 13. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ; Điều 14. Tổ chuyên môn

Điều 22. Chương trình giáo dục, kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục

Điều 24. Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Điều 26. Đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Điều 35. Nhiệm vụ của giáo viên

Điều 37. Quyền của giáo viên và nhân viên

Điều 39. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên và nhân viên

Điều 40. Các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm

Điều 42. Tuổi và sức khỏe của trẻ em mầm non

Điều 43. Quyền của trẻ em và chính sách đối với trẻ em

Điều 44. Nhiệm vụ của trẻ em

Điều 45. Khen thưởng, nhắc nhở

2. Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Điều 11. Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

(Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam 2020 do trangtinphapluat.com biên soạn theo đề cương của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam)

Tải file gốc Tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *