Quảng Nam: Tháng 10 thi công chức hành chính năm 2020

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành Công văn số  4889 /UBND-NC về việc tham mưu triển khai thực hiện một số nội dung liên quan thi tuyển công chức hành chính năm 2020.

Theo đó để thực hiện các Công văn số 4354-CV/BTCTU ngày 27/7/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển công chức; tiếp theo Công văn số 254/UBND-NC ngày 17/8/2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ thực hiện một số nội dung như sau:
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 (dự kiến tổ chức thi trong tháng 10/2020) liền kề kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Tài liệu thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam thi công chức trong tháng 10/2020

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định mức chi phục vụ các kỳ thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức đảm bảo đúng quy định và tình hình thực tế của địa phương trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17 (dự kiến tổ chức trong tháng 9/2020.
3. Tham mưu UBND tỉnh đăng ký nội dung “quy định mức chi phục vụ các kỳ thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức” báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trình tại kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh khóa IX.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *