Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn

Ngày 04/3/2020, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 437/SNV-CCHC  về thủ tục hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trangtinphapluat.com giới thiệu bạn đọc hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong công tác để bạn đọc áp dụng vào việc nâng lương của mình.

1. Hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên

– Tờ trình của cơ quan, đơn vị về nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tờ trình nêu rõ đối tượng được nâng bậc lương thường xuyên đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.

– Biên bản họp trao đổi thống nhất với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về nâng bậc lương thường xuyên.

hồ sơ nâng lương trước thời hạn của CBCC
hồ sơ nâng lương trước thời hạn của CBCC

– Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức.

– Quyết định bổ nhiệm (phê chuẩn) chức vụ lãnh đạo, quản lý gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức (đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý).

– Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp; quyết định chuyển xếp ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp mới (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Hồ sơ nâng lương trước thời hạn

Hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ gồm:

– Tờ trình của cơ quan, đơn vị về nâng bậc lương trước thời hạn  đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Tờ trình nêu rõ đối tượng được nâng bậc lương trước thời hạn đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; tỷ lệ % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn trên tổng số danh sách trả lương của cơ quan đơn vị tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

– Biên bản họp trao đổi thống nhất với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về nâng bậc lương trước thời hạn  đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (biên bản nêu rõ % số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn trên tổng số danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn).

– Quyết định công nhận (tặng thưởng) thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền).

– Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định bổ nhiệm (phê chuẩn) chức vụ lãnh đạo, quản lý gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức (đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý).

– Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp; quyết định chuyển xếp ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp mới (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức.

– Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *