Tiêu chuẩn bổ nhiệm CBCC lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam từ 10/8/2021

Ngày 30/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 10/8/20221.

Theo đó, điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

I. Điều kiện bổ nhiệm

1. Đạt tiêu chuẩn theo quy định của ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm.
2. Phải được quy hoạch chức vụ bổ nhiệm nếu là nguồn nhân sự tại chỗ hoặc được quy hoạch chức vụ tương đương nếu là nguồn nhân sự từ nơi khác. Trường hợp cơ quan, tổ chức mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục gần nhất hoặc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ chức danh, chức vụ của nhiệm kỳ.

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
Tiêu chuẩn bổ nhiệm CBCC lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam

4. Tuổi bổ nhiệm
a) Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn thì tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm;
trường hợp đặc biệt báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
b) Công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải đủ một nhiệm kỳ.
c) Công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định tại điểm a khoản này.
5. Về kinh nghiệm công tác

a) Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng phải có thời gian từ đủ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên đảm nhiệm chức vụ cấp phó hoặc tương đương.
b) Công chức, viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phó phải có thời gian công tác từ đủ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
c) Viên chức ở đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư, trước khi được tuyển dụng có thời gian hợp đồng lao động từ đủ 05 năm trở lên (đủ 60 tháng) có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu được xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó phải có thời gian công tác ở lĩnh vực chuyên môn từ đủ 01 năm (đủ 12 tháng) kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
d) Đối với cán bộ cấp xã được xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó phòng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; chức vụ quản lý là cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì không áp dụng quy định về kinh nghiệm công tác tại điểm a, b của khoản này (nhưng phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện theo quy định).
6. Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh.

7. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Điều 56 Luật Viên chức năm 2010 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 và khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. Công chức, viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc ứng cử chức vụ cao hơn.

8. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. Tiêu chuẩn bổ nhiệm
1. Có trình độ đại học trở lên.
2. Đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.
3. Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý tương đương với chức danh bổ nhiệm (trừ các chức vụ cấp trưởng, cấp phó trưởng phòng và tương đương đơn vị trực thuộc Sở, UBND cấp huyện).
4. Tiêu chuẩn chính trị

a) Công chức bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở; trưởng, phó ban, chi cục thuộc Sở; trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn và tương đương trực thuộc UBND cấp huyện; trưởng phòng và tương đương thuộc ban, chi cục trực thuộc Sở; viên chức quản lý là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
b) Công chức bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý phó trưởng phòng và tương đương thuộc ban, chi cục trực thuộc Sở; viên chức quản lý là cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND cấp huyện; trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, UBND cấp huyện phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tải Quyết định 12 tại đây

Tải Quy định tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *