Kết luận của UBND tỉnh Quảng Nam về tuyển dụng viên chức giáo viên 2020

Ngày 01/6/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo 199/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020.

Theo đó, vào ngày 26 tháng 5 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Trung tâm có lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. Tại điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo UBND và các phòng, đơn vị liên quan.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp tại các điểm cầu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kết luận:

Thi tuyển viên chức giáo viên 2020 tỉnh Quảng Nam
Thi tuyển viên chức giáo viên 2020 tỉnh Quảng Nam

1. Các huyện có liên quan khẩn trương báo cáo, đăng ký nhu cầu xét tuyển giáo viên đối với giáo viên tốt nghiệp hệ cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ; kết quả xét tuyển giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2020 (tổng số biên chế viên chức giáo dục đã giao cho các địa phương tính đến tháng 10/2020 sau khi trừ đi số giáo viên nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ hưu trước tuổi, giáo viên xét tuyển hệ cử tuyển và giáo viên được tuyển dụng sau kỳ xét tuyển vừa qua); căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển dụng giáo viên toàn tỉnh năm 2020 gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 10/6/2020.
3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương lập dự toán kinh phí kếhoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
4. Về thi tuyển nhân viên hợp đồng tại các trường (nhân viên y tế, tài chính kế toán…): thực hiện theo đúng chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2378/VPCP-KGVX ngày 08/4/2015 về công tác y tế, tài chính kế toán trong các cơ sở giáo dục; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh sớm có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngày 01/6/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 861/SGDĐT-VP về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 04/6/020.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *