UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí hoạt động cho ban thanh tra nhân dân

Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2017, quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó:

Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2017, quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX tại kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2017, quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng mức kinh phí hỗ trợ là Ban thanh tra nhân dân cấp xã trên dịa bàn tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Điều 68 Luật Thanh tra  năm 2010.

Kinh phí hỗ trợ la 5 triệu/ban/năm.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Hằng năm ngân sách sẽ bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước các địa phương để hỗ trợ cho Ban thanh tra nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *