Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND cấp huyện cơ quan nào kiểm tra?

          Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 của Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thì: “Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã là đầu mối giúp HĐND, UBND cùng cấp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản”.

Bên cạnh quy định trên thì tại Điểm a Khoản 7 Điều 5 của Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 2009 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã, thì: Phòng Tư pháp chỉ có trách nhiệm giúp UBND cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp huyện ban hành.

Như vậy, đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp huyện thì Trưởng Ban pháp chế HĐND có trách nhiệm tự kiểm tra sau khi nghị quyết được ban hành chứ không thuộc trách nhiệm của Trưởng Phòng Tư pháp.

Thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật

Tuy nhiên, ngày 22 tháng 12 năm 2014 liên Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tại Điểm a Khoản 7 Điều 5 quy định Phòng Tư pháp “Giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành”, còn đối với Sở Tư pháp thì vẫn giữ quy định giúp UBND cấp tỉnh kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành, trong khi ở cấp huyện và cấp tỉnh đều có Ban Pháp chế HĐND. Việc Thông tư liên tịch 23 hướng dẫn thêm chức năng của Phòng Tư pháp trong việc kiểm tra văn bản QPPL của HĐND cùng cấp là không phù hợp với Điều 11 Nghị định 40/2010/NĐ-CP về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL, khoản 2 Điều 7 Nghị định 37/2014/NĐ-CP  ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo 2 Nghị định này thì Phòng Tư pháp chỉ có trách nhiệm giúp UBND cấp huyện trong việc kiểm tra văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành.

Để việc áp dụng pháp luật được thống nhất, thiết nghĩ Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp cần kiểm tra, rà soát lại Thông tư liên tịch 33 cho phù hợp với các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Tư pháp cấp huyện.

Nguyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *