Cấp Trưởng có được ủy quyền cho Cấp phó ký giấy tờ hộ tịch?

Một số bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết việc ký các giấy tờ hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch thì cấp Trưởng có được ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng dầu cơ quan chuyên môn như Trưởng Phòng Tư pháp ký giấy tờ hộ tịch hay không?

Quy định ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch

Trả lời ý kiến của các địa phương trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tư pháp cho rằng:

Việc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cho người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nhất định được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật tổ chức chính quyền địa phương, theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện “…ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện”.

(Quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong cơ quan hành chính)

Quy định về ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch
Ủy quyền ký giấy tờ hộ tịch

Tuy nhiên, liên quan đến việc ủy quyền, khoản 1 Điều 14 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định: “Trong trường hợp cần thiết, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp dưới hoặc cơ quan, tổ chức khác thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể”.

Như vậy, Luật tổ chức chính quyền địa phương không quy định hạn chế việc ủy quyền, tuy nhiên, việc ủy quyền chỉ thực hiện trong một khoảng thời gian xác định kèm theo các điều kiện cụ thể. Việc giao cho Trưởng phòng Tư pháp ký cấp giấy tờ hộ tịch là công việc mang tính chất thường xuyên, liên tục, không đúng với việc ủy quyền, không phù hợp với khoản 1 Điều 14 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Vẫn có thể ủy quyền

Theo quan điểm của trangtinphapluat.com thì căn cứ vào Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thể ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND hoặc Trưởng Phòng Tư pháp ký các giấy tờ hộ tịch, vì:

– Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phép ủy quyền và kèm theo điều kiện, do đó ở đây Chủ tịch UBND có thể ban hành quyết định ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp ký một số giấy tờ hộ tịch trong thời gian 6 tháng hoặc 1 năm hoặc ít hơn, sau khi hết thời hạn ủy quyền thì tiếp tục ban hành quyết định ủy quyền mới.

– Hiện nay, Chính phủ đang chủ trương đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền, do đó Chủ tịch UBND ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp ký giấy tờ hộ tịch là phù hợp với tinh thần trên và đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính (giải quyết kịp thời yêu cầu của cá nhân, tổ chức; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ).

Slide bài giảng Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phép ủy quyền

– Nếu không ủy quyền thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thể thừa ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp ký các giấy tờ hộ tịch theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 09/2010/NĐ-CP (nay theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư), cụ thể: Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa uỷ quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ký thừa uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa uỷ quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan, tổ chức uỷ quyền.

Như vậy, căn cứ vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư thì Chủ tịch UBND cấp huyện có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND hoặc ủy quyền, thừa ủy quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp ký văn bản, tuy nhiên để đảm bảo tính chặt chẽ thì cần có quyết định ủy quyền và thời gian quyền chỉ nên trong khoảng thời gian nhất định, kết thúc thời gian ủy quyền thì ban hành quyết định ủy quyền khác sẽ phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc về việc Cấp Trưởng có được ủy quyền cho Cấp phó ký giấy tờ hộ tịch?. Ý kiến vui lòng để ở mục bình luận bên dưới bài viết.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *