66 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Quốc phòng

66 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Quốc phòng được ban hành kèm theo Thông tư 78/2019/TT-BQP ngày 11/6/2019 quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

(Slide bài giảng tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018)

I. Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

MQĐ01Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản
MQĐ02Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt có lập biên bản
MQĐ03Quyết định gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính
Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng
MQĐ04Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền
MQĐ05Quyết định giảm/miễn phần còn lại/toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính
MQĐ06Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần
MQĐ07Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập
MQĐ08Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản
MQĐ09Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt
MQĐ10Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ11Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
MQĐ12Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận
MQĐ13Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)
MQĐ14Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)
MQĐ15Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MQĐ16Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)
MQĐ17Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MQĐ18Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MQĐ19Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MQĐ20Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Tạm giữ tang vật vi phạm hành chính
MQĐ21Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
MQĐ22Quyết định gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
MQĐ23Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ
MQĐ24Quyết định khám người theo thủ tục hành chính
MQĐ 25Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
MQĐ26Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MQĐ27Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
MQĐ28Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ29Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ30Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ31Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ32Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MQĐ33Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ34Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ35Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ36Quyết định trưng cầu giám định
MQĐ37Quyết định thành lập hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

II. Mẫu biên bản vi phạm hành chính

MBB01Biên bản vi phạm hành chính
MBB02Biên bản ghi lời khai
MBB03Biên bản làm việc
MBB04Biên bản phiên giải trình trực tiếp
MBB05Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MBB06Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt
MBB07Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MBB08Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
MBB09Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
MBB10Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ
MBB11Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MBB12Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MBB13Biên bản giao nhận người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
MBB14Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính
MBB15Biên bản khám người theo thủ tục hành chính
MBB16Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
MBB17Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MBB18Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
MBB19Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
MBB20Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

III.Biểu mẫu khác về xử lý vi phạm hành chính

MBTTrBản tường trình
MTBTGNThông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MTBTGGTThông báo về việc tạm giữ giấy tờ
MTBTQ/ĐCThông báo về việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề/đình chỉ hoạt động có thời hạn
MĐNKNOĐề nghị khám nơi ở
MĐNGHTGĐề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
MĐNGHQĐĐề nghị gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MDSTVDanh sách thuyền viên
MSTDXPSổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính

Tải 66 biểu mẫu xử phạt tại đây

IV.Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu xử phạt hành chính

– Biểu mẫu phải ghi chính xác, rõ ràng, dễ đọc, viết cùng một loại mực và màu mực, không tẩy xóa, không dùng từ ngữ địa phương; nội dung ghi trong biểu mẫu có thể được viết tay hoặc đánh máy in ra giấy bằng các thiết bị in (có chú thích ghi nội dung tại biểu mẫu).

(Hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính

– Việc ghi biểu mẫu phải liên tiếp, không được bỏ trống nội dung, có đánh số trang; kết thúc ghi chép, phần còn trống trong văn bản phải gạch chéo.

V. Xử lý quyết định về xử lý vi phạm hành chính bị sai

– Sửa đổi, bổ sung, đính chính

Việc sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

– Hủy bỏ, ban hành mới quyết định xử phạt

Việc hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thực hiện quy định tại Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

(Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực)

– Thời hạn sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt

Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6c Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

(Các sai sót thường gặp trong xử phạt vi phạm hành chính cần biết để tránh)

Hiệu lực, thời hạn, thời hiệu thi hành của quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính, văn bản đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6d Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

Tải 66 biểu mẫu xử phạt tại đây

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *