Trang chủ / Biểu mẫu / 66 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Quốc phòng

66 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Quốc phòng

66 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Quốc phòng được ban hành kèm theo Thông tư 78/2019/TT-BQP ngày 11/6/2019 quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

I. Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

MQĐ01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản
MQĐ02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt có lập biên bản
MQĐ03 Quyết định gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính
Biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quốc phòng
MQĐ04 Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền
MQĐ05 Quyết định giảm/miễn phần còn lại/toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính
MQĐ06 Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần
MQĐ07 Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập
MQĐ08 Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản
MQĐ09 Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt
MQĐ10 Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ11 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
MQĐ12 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận
MQĐ13 Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)
MQĐ14 Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)
MQĐ15 Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MQĐ16 Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)
MQĐ17 Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MQĐ18 Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MQĐ19 Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MQĐ20 Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Tạm giữ tang vật vi phạm hành chính
MQĐ21 Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
MQĐ22 Quyết định gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
MQĐ23 Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ
MQĐ24 Quyết định khám người theo thủ tục hành chính
MQĐ 25 Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
MQĐ26 Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MQĐ27 Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
MQĐ28 Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ29 Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ30 Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ31 Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ32 Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MQĐ33 Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ34 Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ35 Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MQĐ36 Quyết định trưng cầu giám định
MQĐ37 Quyết định thành lập hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

II. Mẫu biên bản vi phạm hành chính

MBB01 Biên bản vi phạm hành chính
MBB02 Biên bản ghi lời khai
MBB03 Biên bản làm việc
MBB04 Biên bản phiên giải trình trực tiếp
MBB05 Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MBB06 Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt
MBB07 Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MBB08 Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
MBB09 Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
MBB10 Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ
MBB11 Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MBB12 Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MBB13 Biên bản giao nhận người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
MBB14 Biên bản giao nhận hồ sơ vụ vi phạm hành chính
MBB15 Biên bản khám người theo thủ tục hành chính
MBB16 Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
MBB17 Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
MBB18 Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
MBB19 Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
MBB20 Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

III.Biểu mẫu khác về xử lý vi phạm hành chính

MBTTr Bản tường trình
MTBTGN Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính
MTBTGGT Thông báo về việc tạm giữ giấy tờ
MTBTQ/ĐC Thông báo về việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề/đình chỉ hoạt động có thời hạn
MĐNKNO Đề nghị khám nơi ở
MĐNGHTG Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
MĐNGHQĐ Đề nghị gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MDSTV Danh sách thuyền viên
MSTDXP Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính

Tải 66 biểu mẫu xử phạt tại đây

IV.Hướng dẫn cách ghi biểu mẫu xử phạt hành chính

– Biểu mẫu phải ghi chính xác, rõ ràng, dễ đọc, viết cùng một loại mực và màu mực, không tẩy xóa, không dùng từ ngữ địa phương; nội dung ghi trong biểu mẫu có thể được viết tay hoặc đánh máy in ra giấy bằng các thiết bị in (có chú thích ghi nội dung tại biểu mẫu).

(Hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính

– Việc ghi biểu mẫu phải liên tiếp, không được bỏ trống nội dung, có đánh số trang; kết thúc ghi chép, phần còn trống trong văn bản phải gạch chéo.

V. Xử lý quyết định về xử lý vi phạm hành chính bị sai

– Sửa đổi, bổ sung, đính chính

Việc sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

– Hủy bỏ, ban hành mới quyết định xử phạt

Việc hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thực hiện quy định tại Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

(Tổng hợp tất cả biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính ở các lĩnh vực)

– Thời hạn sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt

Thời hạn thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6c Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

(Các sai sót thường gặp trong xử phạt vi phạm hành chính cần biết để tránh)

Hiệu lực, thời hạn, thời hiệu thi hành của quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới về xử lý vi phạm hành chính, văn bản đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 6d Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP).

Tải 66 biểu mẫu xử phạt tại đây

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *