Mẫu đánh giá, kiểm điểm tập thể, cán bộ, đảng viên năm 2019

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm đảng viên năm 2019 được ban hành tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (tải 2 mẫu kiểm điểm ở cuối bài viết).

(Tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức từ 20/8/2020)

A. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2019 (Mẫu 01 –HD KĐ ĐG2019)

ĐẢNG BỘ…

Tập thể kiểm điểm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….ngày, tháng…năm

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm…

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương  (cơ quan, đơn vị); tập thể….kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

Mẫu đánh giá đảng viên 2019
Bản kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, đảng viên năm 2019

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 4. Việc đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Hạn chế, khuyết điểm (theo 5 nội dung nêu trên)

– Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang   khắc phục, mức độ khắc phục, chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V.Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với các tập thể, cá nhân…

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
  

 TM/ TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ghi, ký rõ họ tên và đóng dấu)

B. Mẫu báo cáo kiểm điểm cá nhân năm 2019 (Mẫu 02 –HD KĐ ĐG2019)

ĐẢNG BỘ…

Chi bộ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….ngày, tháng…năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…

Họ và tên………………….., ngày sinh……………..
Chức vụ Đảng………………………….
Chức vụ chính quyền………………………
Chức vụ đoàn thể………………………..
Đơn vị công tác………………………
Chi bộ………………………….

 I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Về tác phong, lề lối làm việc

–  Việc đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân  (Đối chiếu với 27 biểu hiện cá nhân tự nhận diện)

Slide bài giảng Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)

– Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

II. Hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm theo 3 nội dung nêu trên

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục, đang khắc phục, mức độ khắc phục, chưa được khắc phục); những khó khăn,vướng mắc  (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

 IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của   cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ những trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1.Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
  

2. Xếp loại đảng viên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không hoàn thành nhiệm vụ
  

                                               

 

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký ghi rõ họ tên)

 

 Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức         

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức………………

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 Đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét đánh giá của chi ủy……………………………..

– Chi bộ đề xuất xếp loại chất lượng………………………..

 TM/CHI BỘ (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, Ký ghi rõ họ tên)

 

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng…………………………

 TM/ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  TẢI MẪU BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ NĂM 2019

TẢI MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 2019

TẢI Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *