Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN (page 7)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền văn bản luật mới, đề cương tuyên truyền pháp luật, đề cương giới thiệu văn bản luật , đề cương tuyên truyền

Nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

So với các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có nhiều điểm mới. 1. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD Căn cứ trên tình hình thực tiễn, …

Đọc tiếp

Nội dung cơ bản của Luật Thuế bảo vệ môi trường

I.Đối tượng chịu thuế Theo quy định của Luật Thuế BVMT đối tượng chịu thuế gồm 8 nhóm hàng hóa: 1.Xăng dầu Đây là sản phẩm có chứa một số chất hóa học như chì, lưu huỳnh,… ngay cả khi chưa sử dụng các chất chứa trong các loại xăng …

Đọc tiếp

CÔNG VĂN SỐ 3535/HĐPH NGÀY 04/10/2010 CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TRIỂN KHAI ” NGÀY PHÁP LUẬT”

                 Kính gửi:     – Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật   các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;                                        – Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, đoàn thể ở …

Đọc tiếp

Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số ( Có hiệu lực từ ngày 29/4/2010)

      NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 10 CỦA PHÁP LỆNH DÂN SỐ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số …

Đọc tiếp

Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 ( Có hiệu lực 01/01/2011)

          LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh, Chương 1. …

Đọc tiếp

Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ( Có hiệu lực từ ngày 20/4/2010)

      NGHỊ ĐỊNH   QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC   CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi …

Đọc tiếp

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009 ( Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010)

    LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà …

Đọc tiếp