loading...
Trang chủ / MẪU BIÊN BẢN

MẪU BIÊN BẢN

Mẫu biên bản hội nghị cử tri giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020

Trang tin pháp luật trân trọng giới thiệu các mẫu biên bản hội nghị cử tri phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 theo hướng dẫn tại Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ …

Read More »

THÔNG TƯ 19/2011/TT-BCT NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2011 QUY ĐỊNH VỀ CÁC MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (CÓ HIỆU LỰC 01/7/2011)

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, …

Read More »