loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (page 3)

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định được ban hành kèm theo Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 06/72013)

TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Nghị quyết 49/2013/QH13 kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân do Quốc hội ban hành (có hiệu lực 01/10/2013)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11; Căn cứ Tờ trình số 243/TTr-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ; …

Read More »

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực 04/4/2013)

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1474/CT-TTg về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và …

Read More »

Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có hiệu lực 17/3/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 /11/ 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính, hướng …

Read More »