loading...

tố cáo

Nghị định 91/2013/NĐ-CP quy định tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (co hieu luc 01/10/2013)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định quy định …

Read More »

Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2012 chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực 18/5/2012)

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố …

Read More »

Nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại

Luật Khiếu nại được QH Khóa XIII, Kỳ họp thứ Hai thông qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 với 8 Chương, 70 Điều. Nội dung của Luật này được xây dựng từ thực tiến tổng kết thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và yêu cầu xây dựng …

Read More »

LUẬT TỐ CÁO NĂM 2011 (Có hiệu lực 01/7/2012)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo, Chương 1.        NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này …

Read More »

LUẬT KHIẾU NẠI NĂM 2011 (Có hiệu lực 01/7/2012)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại, Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này …

Read More »