Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Tài chính ngân sách

Tài chính ngân sách

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Luật đo đạc và bản đồ

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương Số/Ký hiệu 93/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 30/06/2018 Ngày có hiệu lực 01/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương Cơ …

Read More »

Quy đình về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Nghị định số 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Số/Ký hiệu 97/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 30/06/2018 Ngày có hiệu lực 01/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về cho vay lại vốn vay ODA, vay …

Read More »

Nghị định số 91/2018/NĐ-CP Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ

Nghị định số 91/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

Nghị định số 91/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.   Số/Ký hiệu 91/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 26/06/2018 Ngày có hiệu lực 01/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ Cơ quan ban hành …

Read More »

Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Nghị định số 62/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Số/Ký hiệu 62/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 02/05/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, …

Read More »

Quy định mới về bổ nhiệm, miễn nhiệm, phụ cấp trách nhiệm kế toán

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Thông tư 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm …

Read More »

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Luật số 17/2017/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, được Quốc hội ban hành ngày 20/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018. Số/Ký hiệu 17/2017/QH14 Ngày ban hành 20/11/2017 Ngày có hiệu lực 15/01/2018 …

Read More »

Nghị định số 117/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại

Slide bài giảng Luật Tiếp cận thông tin

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm …

Read More »

Nghị định số 115/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số12/2017/QH14; Căn cứ Nghị quyết …

Read More »

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN về Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Dự án Luật Đặc khu

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Tổng Kiểm toán nhà nước Quyết …

Read More »

Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này quy định thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở …

Read More »

Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Số/Ký hiệu 20/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/06/2017 Ngày có hiệu lực 01/08/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ …

Read More »