thương mại

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Số/Ký hiệu 82/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 22/05/2018 Ngày có hiệu lực 10/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh …

Read More »

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

So sánh những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Tố cáo 2011

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Số/Ký hiệu 81/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 22/05/2018 Ngày có hiệu lực 15/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt …

Read More »

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP Quy định về xuất xứ hàng hóa

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Số/Ký hiệu 31/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 08/03/2018 Ngày có hiệu lực 08/03/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về …

Read More »

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương

Dự án Luật Đặc khu

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Số/Ký hiệu 28/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 01/03/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một …

Read More »

Nghị định số 12/2018/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan

So sánh những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Tố cáo 2011

Nghị định số 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, …

Read More »

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Nghị định số 94/2018/NĐ-CP Về nghiệp vụ quản lý nợ công

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.   Số/Ký hiệu 14/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 23/01/2018 Ngày có hiệu lực 23/01/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới Cơ …

Read More »

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. Số/Ký hiệu 10/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 15/01/2018 Ngày có hiệu lực 15/01/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi …

Read More »

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Quảng Nam

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh …

Read More »

Bãi bỏ cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Dự án Luật Đặc khu

Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Số/Ký hiệu 01/2018/QĐ-TTg Ngày ban hành …

Read More »

Thông tư 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2020

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công …

Read More »

Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

Số/Ký hiệu 37/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/08/2017 Ngày có hiệu lực 05/10/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm …

Read More »