loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VĂN BẢN CHỨNG THỰC (page 3)

VĂN BẢN CHỨNG THỰC

Nghị định 77/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 sửa đổi Nghị định 29/2009/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển (Có hiệu lực 15/10/2011)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số …

Read More »

Công văn số 3680/BTP-BTTP ngày 14/10/2010 của Bộ Tư pháp về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng

                Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 978/BTP-HCTP ngày 2/4/2009 gửi các Sở Tư pháp; Công văn số 1939/BTP-BTTP ngày 18/6/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công văn số 3745/BTP-BTTP ngày 26/10/2009 gửi Ủy ban nhân …

Read More »

Quyết định số 12 /2009/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch dân sự liên quan đến quyền của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.( Đang có hiệu lực)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Căn cứ Luật Ban hành …

Read More »

Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( Đang có hiệu lực)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp …

Read More »

Quyết định 45/2009 ngày 16/12/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ( Đang có hiệu lực)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các …

Read More »

Thông tư 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ TNMT về công chứng, chứng thực quyền sử dụng đất ( Đang có hiệu lực)

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, …

Read More »

Thông tư 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính về Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ( Đang có hiệu lực)

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số …

Read More »

Thống tư 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng ( Đang có hiệu lực)

Căn cứ Luật công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật …

Read More »

Nghị định 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp ( Đang có hiệu lực)

  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng …

Read More »

Thông tư 03/2008/TT-BTP NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ( Đang có hiệu lực)

  Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp …

Read More »

Nghị định 79/2007/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký ( Đang có hiệu lực)

    CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,   NGHỊ ĐỊNH : Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về thẩm quyền, …

Read More »

Nghị định 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng ( Đang có hiệu lực)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,   NGHỊ ĐỊNH : Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định …

Read More »