loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Văn bản Người có công (page 3)

Văn bản Người có công

Nghị định 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (Có hiệu lực 15/7/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với …

Read More »

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

(PL) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng  Theo đó, nâng mức chuẩn để tính trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng được …

Read More »

Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2012 về tăng cường chăm sóc người có công cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2012) do Thủ tướng Chính phủ ban hành (có hiệu lực 28/4/2012)

Tri ân những người có công với cách mạng là đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân. Hơn 60 năm qua, Đảng, Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện và tổ …

Read More »

Nghị định 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 quy định chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (có hiệu lực 19/5/2012)

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ …

Read More »

Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Có hiệu lực 01/10/2011)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quyết định này quy …

Read More »

Quyết định 31/2011/QĐ-TTg ngày 02/6/2011 về quy định việc công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành (Có hiệu lực 20/7/2011)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc …

Read More »