Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VB CÁN BỘ CÔNG CHỨC (page 8)

VB CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn (có hiệu lực 01/02/2012)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 …

Đọc tiếp

CÔNG VĂN 4202/BNV-CCVC NGÀY 22/11/2011 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Kính gửi:   – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.            Để bảo đảm công tác tuyển dụng công chức theo đúng các quy định của pháp luật; sau khi trao đổi …

Đọc tiếp

Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành (Có hiệu lực 01/01/2012)

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi …

Đọc tiếp

Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 07/7/2011 về chế độ phụ cấp công vụ (Có hiệu lực 01/9/2011 – HẾT HIỆU LỰC 01/6/2012))

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp công vụ …

Đọc tiếp

Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 về hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức do Bộ Nội vụ ban hành (Có hiệu lực 20/7/2011)

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ …

Đọc tiếp

Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (Có hiệu lực 05/7/2011)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, NGHỊ ĐỊNH Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều …

Đọc tiếp

Nghị định 32/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước (Có hiệu lực 01/7/2011)

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm …

Đọc tiếp

Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành ( Có hiệu lực ngày 05/11/2010)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 …

Đọc tiếp

Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH ngày 13/9/2010 sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 107/2007/QĐ-TTg do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ( có hiệu lực từ 28/10/2010)

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của …

Đọc tiếp

Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức ( Có hiệu lực từ 22/10/2010)

          NGHỊ ĐỊNH   SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC   CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày …

Đọc tiếp