loading...

thương mại

Nghị định 124/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

Nghị định 124/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại. Số/Ký hiệu 124/2018/NĐ-CP …

Read More »

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Số/Ký hiệu 82/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 22/05/2018 Ngày có hiệu lực 10/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh …

Read More »

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Số/Ký hiệu 81/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 22/05/2018 Ngày có hiệu lực 15/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt …

Read More »

Hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Danh mục sản phẩm CNTT cấm nhập khẩu

Nghị định số 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. Số/Ký …

Read More »

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP Quy định về xuất xứ hàng hóa

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Số/Ký hiệu 31/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 08/03/2018 Ngày có hiệu lực 08/03/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về …

Read More »

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Số/Ký hiệu 28/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 01/03/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một …

Read More »

Nghị định số 12/2018/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan

xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp

Nghị định số 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, …

Read More »

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Chấn chỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.   Số/Ký hiệu 14/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 23/01/2018 Ngày có hiệu lực 23/01/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới Cơ …

Read More »

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. Số/Ký hiệu 10/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 15/01/2018 Ngày có hiệu lực 15/01/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi …

Read More »

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh …

Read More »

Bãi bỏ cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Số/Ký hiệu 01/2018/QĐ-TTg Ngày ban hành …

Read More »

Thông tư 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Buộc khôi phục tình trạng của đất có được tháo dỡ công trình vi phạm

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công …

Read More »