Bài giảng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Slide bài giảng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được thiết kế dưới dạng powerpoint, dễ hiểu, hình ảnh phong phú, nhiều ví dụ minh họa…

Một số nội dung chính của bài giảng Luật Bầu cử

1. Về tuổi ứng cử và tuổi bầu cử:

Chương này tiếp thu tinh thần của Hiến pháp 2013 để thể hiện trong Điều 2 về tuổi ứng cử và tuổi bầu cử. Theo đó: “công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân”

2. Về tiêu chuẩn đại biểu:

Tiêu chuẩn đại biểu có thay đổi căn bản là sẽ dẫn chiếu Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể:

Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội (Điều 22 Luật tổ chức Quốc hội)

Slide bài giảng Luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân
Slide bài giảng Luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương (Điều 7 Luật tổ chức chính quyền địa phương)..

3. Về cấu, thành phần phân bổ số lượng đại biểu

-Đối với đại biểu Quốc hội: mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất ba đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương.

-Trong đó, phải bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số; có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.

Liên hệ gmail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải bài giảng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Hoàng Quốc Sự

    bạn viết bài khá sâu sắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *